Cialis 20mg

14.00 KM

Liječenje erektilne disfunkcije u odraslih muškaraca.

Za djelotvornost tadalafila potrebna je seksualna stimulacija. CIALIS nije indiciran za primjenu u žena.

Terapijske indikacije

Liječenje erektilne disfunkcije u odraslih muškaraca.
Za djelotvornost tadalafila potrebna je seksualna stimulacija. CIALIS nije indiciran za primjenu u žena.
Doziranje i način primjene

Doziranje
Odrasli muškarci
Općenito se preporučuje doza od 10 mg koja se uzima prije očekivane seksualne aktivnosti, s hranom ili bez nje.
U bolesnika u kojih tadalafil u dozi od 10 mg ne izazove odgovarajući učinak može se pokušati s dozom od 20 mg. Lijek se može uzeti barem 30 minuta prije seksualne aktivnosti.
Najčešća učestalost doziranja smije biti jednom na dan.
Tadalafil od 10 i 20 mg namijenjen je za primjenu prije očekivane seksualne aktivnosti i ne preporučuje se kontinuirana svakodnevna primjena.
U bolesnika koji očekuju učestalu primjenu lijeka CIALIS (tj. najmanje dvaput tjedno) možda će biti primjerena primjena najniže doze lijeka jedanput na dan, ovisno o želji bolesnika i prosudbi liječnika.
U tih se bolesnika preporučuje primjena doze od 5 mg jedanput na dan u približno isto doba dana. Ovisno o podnošljivosti lijeka u pojedinog bolesnika doza se može smanjiti na 2,5 mg jedanput na dan.
Primjerenost kontinuirane svakodnevne primjene lijeka treba povremeno iznova procijeniti. Posebne populacije bolesnika
Stariji muškarci
Nije potrebno prilagođavati dozu u starijih bolesnika.
Muškarci s oštećenjem bubrežne funkcije
U bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem bubrežne funkcije nije potrebno prilagođavati dozu. U bolesnika s teškim oštećenjem bubrežne funkcije maksimalna preporučena doza je 10 mg. Primjena tadalafila jedanput na dan ne preporučuje se u bolesnika s teškim oštećenjem bubrežne funkcije (vidjeti dijelove 4.4 i 5.2).
Muškarci s oštećenjem jetrene funkcije
Preporučena doza lijeka CIALIS je 10 mg, a uzima se prije očekivane seksualne aktivnosti, s hranom ili bez nje. Malobrojni su klinički podaci o sigurnosti primjene lijeka CIALIS u bolesnika s teškim oštećenjem jetrene funkcije (Child-Pugh stadij C). Ako se propisuje tadalafil, liječnik koji ga propisuje mora pažljivo procijeniti omjer koristi i rizika liječenja za svakog pojedinog bolesnika. Nema podataka o primjeni tadalafila u dozama većim od 10 mg u bolesnika s oštećenjem jetre. Primjena lijeka jedanput na dan nije procijenjena u bolesnika s oštećenjem jetrene funkcije. Ako se propisuje tadalafil, liječnik koji ga propisuje mora pažljivo procijeniti omjer koristi i rizika liječenja za svakog pojedinog bolesnika (vidjeti dijelove 4.4 i 5.2).
Muškarci sa šećernom bolešću
Nije potrebno prilagođavati dozu u bolesnika sa šećernom bolešću.
Pedijatrijska populacija
U pedijatrijskoj populaciji nema relevantne primjene lijeka CIALIS povezane s liječenjem erektilne disfunkcije.Način primjene
CIALIS je dostupan u obliku filmom obloženih tableta od 2,5, 5, 10 i 20 mg za peroralnu primjenu.
Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.
U kliničkim se ispitivanjima pokazalo da tadalafil pojačava hipotenzivne učinke nitrata. Smatra se da je to posljedica kombiniranog djelovanja nitrata i tadalafila na signalni put dušikova oksida/cGMP-a. Stoga je primjena lijeka CIALIS kontraindicirana u bolesnika koji uzimaju bilo koji oblik organskih nitrata (vidjeti dio 4.5).
CIALIS se ne smije primjenjivati u muškaraca sa srčanim bolestima kojima se ne preporučuje seksualna aktivnost. Liječnici moraju razmotriti potencijalni rizik za srce tijekom seksualne aktivnosti u bolesnika s postojećom kardiovaskularnom bolešću.
Sljedeće skupine bolesnika s kardiovaskularnom bolešću nisu bile uključene u klinička ispitivanja pa je primjena tadalafila u tim skupinama kontraindicirana:
bolesnici koji su u prethodnih 90 dana pretrpjeli infarkt miokarda,
bolesnici s nestabilnom anginom ili anginom koja se javlja tijekom spolnog odnosa,
bolesnici u kojih je u posljednjih 6 mjeseci došlo do zatajivanja srca 2. ili višeg stupnja prema NYHA (New York Heart Association) klasifikaciji,
bolesnici s nekontroliranim aritmijama, hipotenzijom (< 90/50 mmHg) ili nekontroliranom hipertenzijom, bolesnici koji su u prethodnih 6 mjeseci pretrpjeli moždani udar. CIALIS je kontraindiciran u bolesnika koji su izgubili vid na jednom oku zbog nearterijske prednje ishemijske optičke neuropatije (NAION, engl. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy), bez obzira na to je li ta epizoda povezana s prethodnim izlaganjem inhibitorima PDE5 (vidjeti dio 4.4). Kontraindicirana je istodobna primjena inhibitora PDE5, uključujući tadalafil, sa stimulatorima gvanilat ciklaze kao što je riocigvat, jer može dovesti do simptomatske hipotenzije (vidjeti dio 4.5). Posebna upozorenja Prije liječenja lijekom CIALIS Prije razmatranja farmakološkog liječenja treba uzeti anamnezu bolesnika te obaviti fizikalni pregled kako bi se dijagnosticirala erektilna disfunkcija i utvrdili njezini mogući uzroci. Prije uvođenja bilo kakvog liječenja erektilne disfunkcije liječnici trebaju razmotriti kardiovaskularni status svojih bolesnika jer se uz seksualnu aktivnost veže određen stupanj srčanog rizika. Tadalafil ima vazodilatacijska svojstva koja dovode do blagih i prolaznih sniženja krvnog tlaka (vidjeti dio 5.1) i tako pojačavaju hipotenzivni učinak nitrata (vidjeti dio 4.3). Procjena erektilne disfunkcije treba uključivati utvrđivanje potencijalnih osnovnih uzroka te određivanje primjerene terapije nakon odgovarajuće liječničke procjene. Nije poznato je li CIALIS djelotvoran u bolesnika koji su bili podvrgnuti kirurškom zahvatu u zdjelici ili radikalnoj prostatektomiji pri kojoj nisu očuvani živci.Kardiovaskularni događaji Ozbiljni kardiovaskularni događaji, uključujući infarkt miokarda, iznenadnu srčanu smrt, nestabilnu anginu pektoris, ventrikularnu aritmiju, moždani udar, tranzitornu ishemijsku ataku, bol u prsištu, palpitacije i tahikardiju prijavljeni su ili nakon stavljanja lijeka u promet i/ili u kliničkim ispitivanjima. U većine bolesnika u kojih su prijavljeni navedeni događaji već su postojali kardiovaskularni faktori rizika. Međutim, nije moguće sa sigurnošću odrediti jesu li ti događaji izravno povezani s navedenim faktorima rizika, lijekom CIALIS, seksualnom aktivnošću ili kombinacijom ovih ili drugih faktora. U bolesnika koji uzimaju blokatore alfa1-receptora istodobna primjena lijeka CIALIS može u nekim slučajevima dovesti do simptomatske hipotenzije (vidjeti dio 4.5). Ne preporučuje se istodobna primjena tadalafila i doksazosina.Vid Kod uzimanja lijeka CIALIS i drugih inhibitora PDE5 prijavljene su smetnje vida i slučajevi nearterijske prednje ishemijske optičke neuropatije. Analize opservacijskih podataka ukazuju na povećan rizik od akutne nearterijske prednje ishemijske optičke neuropatije u muškaraca s erektilnom disfunkcijom nakon izlaganja tadalafilu ili drugim inhibitorima PDE5. Budući da bi to moglo biti značajno za sve bolesnike izložene tadalafilu, bolesnicima treba savjetovati da u slučaju iznenadnog poremećaja vida prestanu uzimati CIALIS i odmah se obrate liječniku (vidjeti dio 4.3).Slabljenje ili iznenadan gubitak sluha Prijavljeni su slučajevi iznenadnog gubitka sluha nakon primjene tadalafila. Iako su u nekim slučajevima bili prisutni i drugi faktori rizika (kao što su dob, šećerna bolest, hipertenzija i prethodan gubitak sluha u anamnezi), bolesnicima treba savjetovati da prestanu uzimati tadalafil i odmah zatraže medicinsku pomoć u slučaju iznenadnog slabljenja ili gubitka sluha.

Akcijske ponude

Min.Maks.Ponuda
1 komad/a 2 komad/a14 BAM Fiksna cijena
3 komad/a 4 komad/a37 BAM Fiksna cijena
5 komad/a 5 komad/a60 BAM Fiksna cijena
Kategorija:

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će te ostaviti utisak “Cialis 20mg”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *